Reactie op Americans Overseas kaart fiscale knelpunten aan

Op bovengenoemd artikel, gepubliceerd op 29 januari, heeft de redactie een ingezonden brief ontvangen van Loes van Damme uit Amsterdam. Haar reactie wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gepubliceerd.

75 jaar na de tweede wereldoorlog worden wederom bankrekeningen geblokkeerd van Nederlandse staatsburgers.

75 years after the Second World War, bank accounts of Dutch citizens are once again blocked.
(See English version below)
 

Ik zat op de lagere school, uiteraard in Nederland.
Kreeg v.d. juf geschiedenisles over Romeinen en Noormannen
Maar over de 2de Wereldoorlog van de schooldirecteur i.p.v. de juf
Omdat; het een belangrijk gebeurtenis in onze geschiedenis was en er verschrikkelijke dingen zijn gebeurt.
Zijn boodschap aan zijn ons was:
Jullie moeten ervoor zorgen dat het nooit meer zal gebeuren!
 
U heeft op school die leerzame lessen ook allemaal gehad.

 
Één van die verschrikkelijke dingen:

de bevriezing vd Joodse banktegoeden.

Overheid zorgde voor de regelgeving en
de banken zorgde voor de uitvoering.
Weliswaar allemaal onder druk van de bezetter.
Na de oorlog is dat onrecht gelukkig hersteld.
Maar dat heeft na de oorlog nog >50 jaar zijn nasleep gehad.
Banken en overheid moesten herhaaldelijk diep door het stof;
Iedereen was het er over eens:
Dit had nooit mogen gebeuren en zou ook nooit meer mogen gebeuren!
 

Maar de geschiedenis herhaalt zich nu toch 75 jaar later:

2020; de bevriezing van de bankrekeningen
                van de Accidental Americans.

Het wrange is; de bevrijder van toen, is de bezetter van nu.
Niet met tanks en artillerie, maar met economische sancties.
Slachtoffers zijn nu niet NL staatburgers van Joodse afkomst,
maar de NL staatburgers met VS achtergrond.
Overheid en banken zorgen wederom voor regelgeving en uitvoering.
Wederom onder druk van de bezetter.
Het gebeurt dus toch weer!

Deze FATCA oorlog duurt nu al ruim 6 jaar.
Iedereen ziet het onrecht dat Accidental Americans wordt aangedaan.
Niemand begrijpt dat dit zo maar kan.
Wie gaat de Accidental Americans NU bevrijden?
Of moeten banken en overheid over 50 jaar wederom door het stof?
Laat het niet gebeuren………..

Ik ben Accidental American, maar vooral een Nederlands Staatsburger.


============== english version =====================
75 years after the Second World War, bank accounts of Dutch citizens are once again blocked.

I was in primary school, of course in the Netherlands.
Received from the teacher history lesson about Romans and Normans.
But about the 2nd World War from the school director instead of the teacher. Because; it was an important event in our history and terrible things has happened. His message to us was:
You must ensure that it will never happen again in the future!

All Dutch children have had these instructive lessons at school.


One of those terrible things:

the freezing of Jewish bankaccounts.

Government took care of the regulations and
the banks took care of the implementation.
Although all under pressure from the occupier.
Fortunately that injustice was restored after the war.
But after the war, this had its aftermath for> 50 years.
Banks and government repeatedly had to go through the dust;
Everyone agreed:
This should never have happened and should never happen again!

But history repeats itself 75 years later:

2020; the freezing of bank accounts

           from the Accidental Americans.

It is sour; the liberator from then, is the occupier of now.
Not with tanks and artillery, but with economic sanctions.
Victims are now not Dutch citizens of Jewish descent,
but the Dutch citizens with a US background.
Government and banks again ensure regulation and implementation.
Again under pressure from the occupier.
So it happens again!

 
This FATCA war has now been going on for more than 6 years now.
Everyone sees the injustice that is being done to Accidental Americans. Nobody understands that this is possible.
Who is going to free the Accidental Americans NOW?
Or will the banks and government have to be apologize again in 50 years?
Don’t let it happen ………

Loes van Damme, Amsterdam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com