De Verenigde Staten hebben ‘the war on drugs’ verloren vanwege de ‘Iron River’

Boven Midden-Amerika heeft zich naar analogie van de meteorologie een karakteristieke depressie gevormd. Het betreft hier echter geen lage druk verschijnsel van voorbijgaande aard, maar een sinister en semi-permanent sociaal-economisch fenomeen. Een fenomeen dat zijn tentakels inmiddels uitstrekt tot ver buiten het Amerikaanse continent. Voordat ik het een en ander nader zal toelichten, zal ik de belangrijkste karakteristieken van een depressie of lagedrukgebied als meteorologisch verschijnsel omschrijven.

Als gevolg van opstijgende warme lucht rondom de kern van een lagedrukgebied ontstaat er een verlaagde luchtdruk welke relatief koude en droge luchtstromen vanuit het noorden en relatief warme en vochtige luchtstromen vanuit het zuiden aantrekt. Vanwege het feit dat warmere vochtige lucht uitstijgt boven koudere droge lucht wordt er rondom de kern van het lagedrukgebied hiermee een kolom van permanent opstijgende lucht in stand gehouden. Deze opstijgende warme lucht vormt in essentie de motor achter de lagere luchtdruk en het op gang houden van de verschillende luchtstromen vanuit het noorden en het zuiden.

Uitgangspunt: lagere sociaal-economische status van Midden-Amerika

De lagere sociaal-economische status van Midden-Amerika ten opzichte van Noord-Amerika maakte dat er grofweg vanaf het midden van de twintigste eeuw door veel inwoners van Midden-Amerika begerig naar Noord-Amerika werd gekeken. Hoe zou je kunnen profiteren van de rijkdom in Noord-Amerika zullen inwoners van Midden-Amerika zich toendertijd ongetwijfeld regelmatig hebben afgevraagd? Het antwoord op die vraag ontwikkelde zich na verloop van tijd tot de handel in cocaïne. Geholpen door het tropische klimaat in het nabij gelegen Zuid-Amerika voldeed de Coca-plant, waaruit cocaïne kan worden gewonnen, als het gedroomde exportproduct richting Noord-Amerika.

Ieder omvangrijk lagedrukgebied dankt zijn ontstaan aan een spontaan optredend gebiedje met lagere luchtdruk. Het verschil in sociaal-economische status halverwege de twintigste eeuw tussen Noord- en Midden-Amerika vormde daarom de eerste aanzet tot de huidige situatie. Naar analogie van de meteorologie ontstond plaatselijk een verlaagde sociaal-economische druk en werd er daarmee aanvankelijk een zuidelijke instroom van cocaïne richting Noord-Amerika in het leven geroepen.

Instandhoudingsvoorwaarde: complementaire instroom vanuit het noorden

Lagedrukgebieden danken hun voortbestaan echter altijd aan complementaire luchtstromen van tegengestelde zijden. Complementaire luchtstromen die elkaar rondom het centrum treffen en elkaar vervolgens effectief aanjagen. Zonder zo’n complementaire luchtstroom vult het gebiedje met lagere luchtdruk namelijk al vrij snel op en vormt de karakteristieke depressie uiteindelijk niet. Om de illegale productie en het transport van drugs blijvend te faciliteren, is er een forse toename in het aantal vuurwapens noodzakelijk. Niet alleen kun je jezelf hiermee beschermen tegen concurrenten, je kunt jezelf hiermee ook effectief verweren tegen de lokale autoriteiten.

De import van vuurwapens uit Noord-Amerika ontwikkelde zich zo tot de noodzakelijke complementaire instroom vanuit het noorden. Een dergelijke import jaagt activiteiten als de productie en het transport van drugs aan, doordat ze illegale verdienmodellen veilig stelt en investeringen in criminele netwerken mogelijk maakt. Met name de Verenigde Staten faciliteren een vrijwel onuitputtelijke bron van relatief eenvoudig verkrijgbare vuurwapens die richting Midden-Amerika stromen. Deze stroom staat bekend als de ‘Iron River’ en vormt één van de belangrijkste instandhoudingsvoorwaarden voor het karakteristieke sociaal-economische lagedrukgebied boven Midden-Amerika.

De ‘Iron River’ vormt de noodzakelijke complementaire instroom vanuit het noorden

Uit bovenstaand relaas zou je kunnen afleiden dat het eenvoudigweg afknijpen van de ‘Iron River’ bij de bron kan bijdragen om de sociaal-economische depressie boven Midden-Amerika te temmen. Gezien de honderden miljoenen vuurwapens die echter al in omloop zijn binnen de Verenigde Staten biedt het simpelweg afknijpen van de ‘Iron River’ op de korte termijn niet zoveel verlichting. Daarnaast valt de opkomst van de georganiseerde misdaad in Midden-Amerika ook niet zonder meer terug te draaien.

Hoewel in meteorologisch opzicht een niet-tropische depressie of lagedrukgebied nooit spontaan kan overgaan in een tropische depressie of tropische storm is dit binnen onze analogie wel degelijk mogelijk. Bij een zichzelf versterkende tropische depressie of tropische storm draait het namelijk niet langer om koudere en warmere luchtstromen, maar faciliteert opstijgende hete vochtige lucht rechtstreeks zijn eigen verlaagde luchtdruk en aandrijving. Qua analogie spreken we hier dan over een sociaal-economisch systeem dat vanwege de groei en de ontwikkeling van de georganiseerde misdaad grotendeels zelfvoorzienend is geworden en daardoor minder afhankelijk is van stromen die onder externe controle staan. Dit betekent feitelijk dat waar een weg er aanvankelijk niet is, die weg met onbegrensde middelen alsnog kan worden geforceerd.

De ‘Iron River’ werkt behalve strikt aanjagend inmiddels ook zelfversterkend

De criminaliteit en de onveiligheid in Midden-Amerikaanse landen zijn inmiddels namelijk tot ongekende hoogte gestegen vanwege de introductie van ontelbare vuurwapens en daarmee de instandhouding van omvangrijke criminele netwerken. De ‘Iron River’ heeft de verschillende Midden-Amerikaans landen inmiddels dusdanig gedestabiliseerd dat er daardoor sprake is van omvangrijke migrantenstromen richting de Verenigde Staten. Een zeker aandeel van deze migranten zal als crimineel ambassadeur terechtkomen in de drugs- en wapennetwerken die de Verenigde Staten rijk is. Met een dergelijke toenemende export van migranten en de voortdurende import van vuurwapens worden economische en maatschappelijke structuren in Midden-Amerika alleen maar verder onder druk gezet. Dit leidt langzamerhand tot het failliet van maatschappelijke en economische verbanden en nationale overheden in Midden-Amerika. Een terugweg hieruit valt maar moeilijk te visualiseren.

Op deze wijze werkt de ‘Iron River’ behalve strikt aanjagend inmiddels ook zelfversterkend en qua analogie als de hete vochtige lucht binnen een tropisch meteorologisch systeem met de heuse karakteristieken van een tropische storm. De stroom van drugs richting het noorden, de stroom van vuurwapens richting het zuiden en de migrantenstroom richting het noorden voldoen dusdanig goed aan de complementaire voorwaarden voor een sociaal-economische depressie en tropische storm dat ze elkaar effectief aanjagen en versterken. Letterlijk overeenkomstig een vicieuze cirkel. Wanneer de georganiseerde misdaad ter plaatse bovendien eenmaal vaste grond onder de voeten gekregen heeft, dan voldoen de binnengeharkte miljoenenwinsten op zichzelf al om de desbetreffende sociaal-economische depressie en tropische storm duurzaam te blijven voeden.

‘The war on drugs’ blijft volstrekt uitzichtloos zolang de VS hun enorme vuurwapenprobleem niet aanpakken

Welbeschouwd hebben de Verenigde Staten met hun enorme vuurwapenindustrie en hun lankmoedige wapenwetten zelf de allerbelangrijkste randvoorwaarden geschapen voor het floreren van de enorme drugsimport vanuit het zuiden. Een handel in drugs die inmiddels wereldwijde gevolgen heeft gekregen. Hierdoor zijn de Midden-Amerikaanse landen in een ongekende sociaal-economische depressie en tropische storm beland welke volstrekt uitzichtloos schijnt. Met ontelbare vuurwapens in omloop verwordt de bestrijding van criminele netwerken ter plaatse tot een achterhoede gevecht.

‘The war on drugs’ blijft daarom vooralsnog volstrekt uitzichtloos. Dit geldt zowel voor de Verenigde Staten als wereldwijd en op zijn minst zolang de Verenigde Staten niet in staat blijken om hun enorme vuurwapenindustrie en hun lankmoedige wapenwetten strenger te reguleren. Maar zelfs daarna wacht er nog de schier onmogelijke opgave om de inmiddels uitstekend toegeruste georganiseerde misdaad binnen Midden-Amerika de pas af te snijden. Als de geest eenmaal uit de fles is, is het namelijk enorm ingewikkeld deze er weer terug in te krijgen.

Naschrift: daags na de totstandkoming van bovenstaande analyse verscheen dit artikel over de Mexicaanse staat die verschillende Amerikaanse wapenfabrikanten aanklaagt voor illegale wapensmokkel.

Art Huiskes  (onderzoeksjournalist)

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com